Till innehåll på sidan

Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:17

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 8 - 2 6

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 1 3 7 2

R I R 2 0 1 6 : 1 7
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Ett förutsägbart bistånd
– trots en osäker finansiering
Riksrevisionen har granskat om regeringen, Utrikesdepartementet och Sida hanterar en osäker finansiering så att svensk biståndsverksamhet ges förutsättningar att vara förutsägbar och långsiktig. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.