Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:3

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

7

1

Inledning

13

1.1

Bakgrund och motiv

13

1.2

Syfte, frågeställningar och avgränsningar

13

1.3

Utgångspunkter för granskningen

14

1.4

Genomförande av granskningen

15

1.5

Rapportens disposition

16

2

OPS-lösningen
för Arlandabanan

17

2.1

Offentlig-privat
samverkan för att leverera offentliga tjänster

17

2.2

Finansiering och riskfördelning i
OPS-lösningen
för Arlandabanan

18

3

Hur har statens insyn och inflytande reglerats i Arlandabaneavtalen?

23

3.1

Projektavtalet ger staten goda möjligheter till ekonomisk insyn

23

3.2

Avtalet begränsar statens inflytande över trafikeringsrätten på Arlandabanan

24

3.3

Staten har begränsade möjligheter att förhandla om

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.