Till innehåll på sidan

En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:23

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 9 - 1 4

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 4 7 8

R I R 2 0 1 6 : 2 3
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
En god arbetsmiljö för alla
– Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
Riksrevisionen har granskat om de statliga arbetsmiljöinsatserna på ett effektivt sätt bidrar till att en god arbetsmiljö kan uppnås. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsmiljöverket har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten.
Rapporten

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.