Till innehåll på sidan

Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:10

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 1 7 3

R I R 2 0 1 6 : 1 0
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Asylboenden
– Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande
Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets uppdrag att ordna asylboenden. Även de förutsättningar regeringen gett Migrationsverket har ingått i granskningen. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Migrationsverket och Regeringskansliet.
Företrädare för Migrationsverket och Regeringskansliet

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.