Riksdagens skrivelse Nr 143

Riksdagsskrivelse 1934:143

Antal sidor
2
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

4

Riksdagens skrivelse Nr 143.

Nr 143.

Godkänd av första kammaren den 11 april 1934.

Godkänd av andra kammaren den 11 april 1934.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts
proposition angående rasbiologiska institutets organisation

m. m.

(Statsutskottets utlåtande nr 56.)

Till Konungen.

I den till riksdagen den 3 januari 1934 avlåtna propositionen angående
statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1934/1935 har Kungl. Maj :t
under åttonde huvudtiteln (punkt 92 av det vid propositionen fogade utdraget
av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för nämnda dag) föreslagit
riksdagen att, i avbidan på den proposition i ämnet, som kunde varda
riksdagen förelagd, i riksstaten för budgetåret 1934/1935 beräkna dels ett
ordinarie anslag till avlöning åt chefen för rasbiologiska institutet av 12,000
kronor, dels ock till upprätthållande av verksamheten vid rasbiologiska institutet
ett extra reservationsanslag av 45,000 kronor.

Sedermera har Kungl. Maj :t i en till riksdagen avlåten, den 23 februari

1934 dagtecknad proposition (nr 155), under åberopande av bilagt utdrag avstatsrådsprotokollet
över ecklesiastikärenden för sistnämnda dag, föreslagit
riksdagen att dels medgiva, att rasbiologiska institutet i Uppsala må från oell
med den 1 juli 1935 omorganiseras i huvudsaklig överensstämmelse med vad
av departementschefen i statsrådsprotokollet angivits, dels i riksstaten för budgetåret
1934/1935 uppföra det ordinarie anslaget till avlöning åt chefen för
rasbiologiska institutet med oförändrat belopp, 12,000 kronor, dels ock till upprätthållande
av verksamheten vid rasbiologiska institutet för budgetåret 1934/

1935 anvisa ett extra reservationsanslag av 45,000 kronor att disponeras enligt
av Kungl. Maj:t fastställda grunder.

Såsom av statsrådsprotokollet inhämtas, ansåg 1933 års riksdag anledning
förefinnas att verkställa utredning rörande de framtida riktlinjerna för rasbiologiska
institutets verksamhet och att undersöka möjligheterna för en omläggning
av dess arbetsformer. Den sålunda begärda utredningen har numera
verkställts av universitetsberedningen. Beredningens förslag, till vilket
departementschefen uttalat sin anslutning, innebär i huvudsak, att institutets
chef skall vara professor i rasbiologi vid universitetet i Uppsala, att institutet
i ekonomiskt hänseende skall vara helt fristående från universitetet
samt att det skall stå under överinseende av en särskild styrelse. Jämväl riksdagen
finner sig kunna uttala sin anslutning i princip till detta förslag.

Mot förslagets detaljer i den mån riksdagen nu har att taga ställning därtill
har riksdagen icke funnit annat att erinra än att riksdagen i likhet med
departementschefen ansett institutets styrelse med dess av beredningen föreslagna
sammansättning komma att få ett väl stort antal ledamöter. Såsom departementschefen
framhållit, lärer emellertid frågan härom böra ankomma på
Kungl. Maj :ts prövning.

Beträffande institutets verksamhet under budgetåret 1934/1935 innebär
Kungl. Maj :ts förslag, att anslagen till rasbiologiska institutet skulle utgå

Riksdagens skrivelse Nr 143144.

5

med samma belopp som innevarande budgetår. I likhet med departementschefen
har riksdagen icke funnit sig böra vidtaga någon höjning av de till
institutet för innevarande budgetår utgående anslagen.

Riksdagen får alltså anmäla, att riksdagen

dels medgivit att rasbiologiska institutet i Uppsala må från och med den 1
juli 1935 omorganiseras i huvudsaklig överensstämmelse med vad av departementschefen
i statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 23 februari
1934 angivits;

dels i riksstaten för budgetåret 1934/1935 uppfört det ordinarie anslaget till
avlöning åt chefen för rasbiologiska institutet med oförändrat belopp, 12,000
kronor;

dels ock till upprätthållande av verksamheten vid rasbiologiska institutet för
budgetåret 1934/1935 anvisat ett extra reservationsanslag av 45,000 kronor
att disponeras enligt av Kungl. Maj :t fastställda grunder.

Stockholm den 11 april 1934.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 144.

Godkänd av första kammaren den 11 april 1934.

Godkänd av andra kammaren den 11 april 1934.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Ma,jäs
proposition angående förstärkning av åttonde huvudtitelns
anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga.

(Statsutskottets utlåtande nr 57.)

Till Konungen.

Beträffande Kungl. Majus den 23 februari 1934 dagtecknade, till riksdagen
avlåtna proposition (nr 158) angående förstärkning av åttonde huvudtitelns
anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga får riksdagen anmäla,
att riksdagen med bifall till Kungl. Majus förslag medgivit, att för förstärkning
av det under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget till
kommittéer och utredningar genom sakkunniga må till nämnda anslag från
det för budgetåret 1933/1934 anvisade förslagsanslaget till oförutsedda utgifter
i allmänhet överföras ett belopp av 20,000 kronor.

Stockholm den 11 april 1934.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.