Till innehåll på sidan

Stöd till lokala åtgärder mot övergödning - En uppföljning

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR1

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Stöd till lokala åtgärder mot övergödning

– En uppföljning

ISSN
1653-0942

978-91-86673-51-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2014/15:RFR1

Förord

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. För att uppnå målet vidtas åtgärder med syfte att bl.a. minska halterna av fosfor och kväve i vatten. En del av dessa åtgärder utförs av lokala aktörer och finansieras av statliga stöd eller bidrag.

I utskottens beredning av ärenden ingår att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut.1 Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 13 mars 2014 att inleda en uppföljning av statliga stöd till lokala åtgärder mot övergödning.2 Den 14 oktober samma år bekräftade utskottet beslutet att genomföra uppföljningen.3

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.