Punktlighet för persontrafik på järnväg - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR5

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Punktlighet för persontrafik på järnväg - en uppföljning

Punktlighet för persontrafik på järnväg

– en uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-023-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020

2020/21:RFR5

Förord

Trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade den 4 juni 2019 att följa upp punktligheten i järnvägstrafiken för persontransporter och att göra en internationell studie av punktligheten i några länder i Europa. I uppföljningen ingår också vissa frågor om underhåll av järnvägen.

Av regeringsformen framgår att varje utskott följer upp och utvärderar riks- dagsbeslut inom utskottets ämnesområde. Riksdagen har beslutat om de trans- portpolitiska målen, och det är mot den bakgrunden som uppföljningen har genomförts.

Resultatet av uppföljningen

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.