Till innehåll på sidan

Hållbara städer - med fokus på transporter, boende och grönområden

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR3

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-06-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011

2010/11:RFR3

Förord

På uppdrag av civilutskottet (CU), trafikutskottet (TU) och miljö- och jordbruksutskottet (MJU) har en forskningsöversikt tagits fram med fokus på hur hållbara och klimatsmarta städer kan se ut i framtiden.

Med en starkt växande tätortsbefolkning är detta en angelägen fråga. För att de växande städerna ska vara hållbara ur såväl ett ekologiskt, ekonomiskt som socialt perspektiv måste planeringen av dessa göras omsorgsfullt. Staden är ett komplext system där en rad processer behöver utvecklas, underhållas och återställas. Som exempel kan nämnas avfallsproduktion och återvinning,
luft-,
mark- och vattenföroreningar

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.