Till innehåll på sidan

Forskarskolor för lärare och förskollärare - en uppföljning av fyra statliga satsningar

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR4

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Forskarskolor för lärare och förskollärare – en uppföljning av fyra statliga satsningar

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-70-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2016/17:RFR4

Förord

Utbildning med god kvalitet förutsätter att såväl utbildningens innehåll som den metod som används vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att uppnå detta är en viktig komponent att det finns forskarutbildade lärare och förskollärare, som kan bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och, på längre sikt, till att öka elevernas måluppfyllelse.

Riksdagens utbildningsutskott beslutade hösten 2015 om en uppföljning av de fyra statliga satsningarna på forskarskolor för lärare och förskollärare som genomförts sedan 2008. Med bättre kunskap om hur dessa satsningar

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.