En utvärdering av personalliggarsystemet

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR4

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2018/19 RFR4

En utvärdering av

personalliggarsystemet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-77-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR4

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslut- ade utskottet i december 2017 att genomföra en utvärdering av systemet med personalliggare. Utvärderingen syftar till att undersöka och analysera hur sys- temet med personalliggare fungerar i
restaurang-,

frisör-,
tvätteri- och bygg- branscherna för berörda aktörer.

Arbetet har letts av skatteutskottets grupp för uppföljning och utvärdering som när arbetet nu slutförs består av ledamöterna Anna Vikström (S), ord- förande, Jörgen Berglund (M), Eric Westroth (SD), Helena Vilhelmsson (C), Tony Haddou (V), Hampus Hagman (KD),

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.