Till innehåll på sidan

Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft - En uppföljning

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR1

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft – En uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-18-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011

2011/12:RFR1

Förord

Merparten av Sveriges vattendrag har utifrån ekologisk synvinkel påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Målet innebär bl.a. att vattendrag ska användas och nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt och att deras variationsrika livsmiljöer bevaras. Mot den bakgrunden beslutade miljö- och jordbruksutskottet vid sitt sammanträde den 3 februari 2011 att följa upp statens insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten. Uppföljningen har inriktats på att studera biologisk mångfald i samband med vattenkraft och i första hand hur

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.