Till innehåll på sidan

Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR4

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2015/16 RFR4

Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av

kultursamverkansmodellen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-34-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2015/16:RFR4

Förord

Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Den nya kultursamverkansmo- dellen innebär att landstingen/regionerna tillsammans med kommunerna och i samråd med civilsamhälle och kulturskapare tar fram regionala kulturplaner som sedan bildar underlag inför statens beslut om medfinansiering. Tanken med modellen var att det regionala inflytandet skulle öka samtidigt som an- svars- och rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå skulle tydliggöras.

I utskottens beredning av ärenden

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.