Riksdagens protokoll 2013/14:105 Tisdagen den 29 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:105

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2013/14:105
Tisdagen den 29 april

Kl. 12:00 - 15:56

1 § Anmälan om faktapromemoria
Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM71 Meddelande om EU:s återvändandepolitik
KOM(2014) 199
till socialförsäkringsutskottet 

2 § Ärenden för hänvisning till utskott
Följande dokument hänvisades till utskott: 

Motioner 
2013/14:Sf28 och Sf29 till socialförsäkringsutskottet  
2013/14:MJ28 till miljö- och jordbruksutskottet  
2013/14:C16 till civilutskottet  
2013/14:Ub20 och Ub21 till utbildningsutskottet  

3 § Ärenden för förnyad bordläggning
Följande dokument bordlades för andra gången: 

Kulturutskottets betänkande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.