Riksdagens protokoll 2011/12:90 Onsdagen den 28 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:90

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2011/12:90

Onsdagen den 28 mars

Kl. 09:00 - 22:50

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2011/12:284

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:284 Situationen för arbetslösa ungdomar  

av Esabelle Dingizian (MP) 

Interpellationen kommer att besvaras 10 april 2012. 

Skälet till dröjsmålet är inbokade engagemang som inte kan ändras. 

Stockholm den 26 mars 2012 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Hillevi Engström (M) 
Enligt uppdrag 

Monica Rodrigo

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2011/12:285

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:285 Sveriges ansökan om utsläppsrätter

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.