Riksdagens protokoll 2008/09:29 Måndagen den 17 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:29

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

PDF
Riksdagens protokoll 2008/09:29 Måndagen den 17 november Kl. 17:00 - 17:01

1 § Justering av protokoll

  Justerades protokollen för den 10 och 11 november. 

2 § Meddelande om frågestund

  Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 20 november kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m).  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

  Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:    Interpellation 2008/09:102  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2008/09:102 Underlättande för bygglärlingar att få arbete   av Mats Pertoft (mp)  
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 december 2008.  Skälet till dröjsmålet är tjänsteresa.   Stockholm den 10 november 2008 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Sven Otto Littorin (m) 
Enligt uppdrag 
Karin Renman  
Expeditions- och rättschef 
  Interpellation 2008/09:104  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2008/09:104 Utvecklingen i Kongo  av Peter Hultqvist (s)  
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 9 december 2008.  Skälet till dröjsmålet är utlandsresor.  Stockholm den 12 november 2008 
Utrikesdepartementet  
Carl Bildt  

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

  Föredrogs och hänvisades  Propositioner 
2008/09:69 och 72 till utrikesutskottet  
  Motion 
2008/09:Fi7 till finansutskottet  

5 § Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

  Anmäldes och bordlades  Proposition 
2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. 
  Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), som i dag hänvisats till utskott, skulle förlängas till onsdagen den 3 december.    Motioner 
med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation 
2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. (s) 
2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg (s) 
2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin (s) 
2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. (s) 
2008/09:Ub5 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) 
2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. (s) 
2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall (s) 
2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) 
  med anledning av prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar 
2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) 
  Finansutskottets betänkanden 
2008/09:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 
2008/09:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2008 
2008/09:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 
  Försvarsutskottets betänkande 
2008/09:FöU2 Insatser för att hantera omfattande elavbrott 
  Socialutskottets betänkanden 
2008/09:SoU5 Valfrihetssystem 
2008/09:SoU4 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m. 
  Justitieutskottets betänkande 
2008/09:JuU6 Rådets beslut om inrättande av Europol 
  Näringsutskottets utlåtande 
2008/09:NU9 Upphovsrätten i kunskapsekonomin 

6 § Anmälan om interpellationer

  Anmäldes att följande interpellationer framställts   
den 14 november  
 
2008/09:126 Polisens resurser i Västra Götaland 
av Monica Green (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
den 17 november  
 
2008/09:127 Kriminalvårdsanstalten i Viskan 
av Hans Stenberg (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
Interpellationerna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 november. 

7 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

  Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts   
den 14 november  
 
2008/09:255 Underlättande av investeringar för företag 
av Jan-Olof Larsson (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:256 Västsahara 
av Johan Linander (c) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:257 Förbud mot tidelag 
av Ulf Holm (mp) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:258 Olika regler för privat och offentligt driven äldreomsorg 
av Catharina Bråkenhielm (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
 
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 november. 

8 § Anmälan om skriftligt svar på fråga

  Anmäldes att skriftligt svar på följande fråga inkommit   
den 17 november  
 
2008/09:225 Elektromagnetisk strålning 
av Helene Petersson i Stockaryd (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
Svaret redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 november. 

9 § Kammaren åtskildes kl. 17.01.

    Förhandlingarna leddes av talmannen.      Vid protokollet 
 
 
ANNALENA HANELL  
 
 
/Eva-Lena Ekman      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.