Riksdagens protokoll 2006/07:2 Tisdagen den 3 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2006/07:2

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

PDF
Riksdagens protokoll 2006/07:2 006/07:2 Tisdagen den 3 oktober Kl. 14:00 - 14:27

Efter gudstjänst i Storkyrkan, där predikan hölls av ärkebiskop Anders Wejryd, öppnades riksmötet i kammarens plenisal enligt det program som i bilaga fogats till detta protokoll. 

1 § Öppnande av riksmötet

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat. 

Anf. 2 HANS MAJESTÄT KONUNGEN:

Herr talman! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Svenska folket har ännu en gång gått till val för att utse företrädare till riksdag och kommunala församlingar. Jag vill lyckönska er alla som har fått väljarnas förtroende, och jag tillönskar er insikt och visdom för att motsvara deras förväntningar. Det är ett ansvarsfullt arbete som ligger framför er.  Valet har gett oss en ny påminnelse om förmånen att få leva i en demokrati. En demokrati hålls vital när många deltar i de samtal och diskussioner som föregår beslut. Det är därför glädjande att andelen väljare som aktivt utnyttjat sin rösträtt ligger på en oförändrat hög nivå.  En hörnsten i varje demokrati är yttrandefriheten. Den är knuten till ett ansvar för hur friheten skyddas. Frågan om hur det bäst sker är, och måste vara, ett centralt tema i samhällsdebatten.  Herr talman! Vi har i år kunnat glädjas åt en osedvanligt varm och vacker sensommar. Jag hoppas att ni som varit upptagna av valrörelsen också kunnat njuta av den. Men mitt i den angenäma värmen kan vi känna en viss oro. Är det bara en naturlig variation mellan kalla och varma somrar vi upplever eller är det effekten av den globala uppvärmningen som redan gör sig påmind? Många har ställt samma fråga efter flera svåra naturkatastrofer runtom i världen under senare år. Den formuleras allt oftare i den vetenskapliga forskningen och i vardagliga samtal. Det är en av vår generations ödesfrågor att klara ut hur våra levnadsvanor påverkar miljön. Vi måste finna kloka och verkningsfulla åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord.  För varje år som går blir det alltmer uppenbart hur liten världen är. Vi påverkar varandras livsvillkor över alla generations- och nationsgränser. Den frihet och trygghet vi själva kräver måste också andra ha rätt att förvänta sig. Sveriges traditionellt aktiva deltagande i internationella forum som verkar för mänskliga fri- och rättigheter och en god miljö är uttryck för den värderingen. Närvaro av svensk trupp i riskfyllda operationer för att säkerställa fred och frihet är i detta sammanhang också av stor betydelse.  Det är samtidigt viktigt att ta sig an svåra frågor vi möter i vår närhet. Efter öppna diskussioner kan vi nå fram till lösningar på olika samhällsproblem.  Jag tillönskar er kraft och kunskap att i ert ansvarsfulla värv finna vägar till ökad förståelse och respekt människor emellan och att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra människors trygghet och framtidstro.  Med dessa ord förklarar jag 2006/07 års riksmöte öppnat. 

2 § Ceremonin avslutades kl. 14.27.

      Vid protokollet 
 
 
ANDERS FORSBERG  
 
 
/Eva-Lena Ekman  

Bilaga

Program för öppnandet av riksmötet 2006/07  
tisdagen den 3 oktober 2006 kl. 14.00 
 
Musik under samlingen  
Brasskvintett från Kungliga Musikhögskolan 
 
Fanfar  
av Michael Lind 
 
Kungssången  
 
Vikingabalk  
av Wilhelm Peterson-Berger 
arr: Patrik Källström 
 
Talmannen 
 
Hans Majestät Konungen 
öppnar riksmötet 
 
Fanfar  
 
Fahlu-ortens frids-fägnad  
Tre sånger komponerade av okänd tonsättare  
till firandet av freden i Nystad 1721 
arr: Gunnar Hahn 
 
Voullieh  
Sydsamiska jojkar i komposition av Cecilia Persson och Patrik Källström 
 
Nationalsången  
 
Grande Marche  
av Charles Voss 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Medverkande 
Riksplan:  
Arméns musikkår konserterar 
Trapphallen:  
Kör från Haninge sångklasser, Brandbergsskolan, Haninge 
Dirigenter: Åsa Möckle-Wall och Elisabeth Wiklund  
Folkmusikgruppen Ditt Ditt Darium: Johanna Bölja-Hertzberg, Ebba Jacobsson,  
Emma Reid och Alicia Björnsdotter Abrams 
Folkdansgillet Kedjan paraderar med Sveriges landskapsfanor 
Plenisalen:  
En brasskvintett från Kungliga Musikhögskolan 
Nordiska Kammarensemblen Sundsvall 
Fanfarblåsare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.