Riksdagens protokoll 2005/06:63 Fredagen den 27 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:63

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2005/06:63
Fredagen den 27 januari

Kl. 09:00 - 13:27

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2005/06:200
Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:200 av Per Westerberg (m) 

Kostnadsutjämning för stöd och service till funktionshindrade 

Interpellationen kommer att besvaras tisdag den 7 februari 2006. 

Skälet till dröjsmålet är svårigheter att hitta ett datum som passar både interpellanten och statsrådet.  

Stockholm den 20 januari 2006 
Socialdepartementet  
Berit Andnor 
Enligt uppdrag 
Erna Zelmin
Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2005/06:203
Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:203 av Torsten Lindström (kd) 

Demokrati

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.