Riksdagens protokoll 2005/06:133 Torsdagen den 1 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:133

Torsdagen den 1 juni

Kl. 09:00 - 19:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2005/06:397

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:397 av Martin Andersson (fp) 

Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 8 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm den 30 maj 2006 
Utrikesdepartementet  
Thomas Östros 
Enligt uppdrag 

Per Thöresson

Expeditionschef 

Interpellation 2005/06:398

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:398 av Ulf Nilsson (fp) 

Språkval inom samhällsvetenskapsprogrammet 

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.