Protokoll 2023/24:82 Fredagen den 8 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
2023/24:82
Fredagen den 8 mars
Kl.

09.00–16.09
Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2023/24:586
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:586 Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI
av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 april 2024.
Skälet till dröjsmålet är resor.
Stockholm den 7 mars 2024
Utrikesdepartementet
Johan Forssell (M)
Enligt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.