Protokoll 2022/23:71 Onsdagen den 8 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:71

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 februari justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:
från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet
från 87 till 88 i EU-nämnden
Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till
suppleant i

miljö- och jordbruksutskottet

Anders Karlsson (C)
suppleant i EU-nämnden
Magnus Resare (M)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation

2022/23:222
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:222 Barnkonventionen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.