Protokoll 2022/23:67 Onsdagen den 22 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:67

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 1 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:
Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Anders Karlsson (C) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 20 februari 2023 sedan Annie Lööf (C) avsagt sig uppdraget.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enli

ghet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).
Stockholm den 20 februari 2023
Annika Sandström
ordförande

/Agota Földes

sekreterare

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.