Protokoll 2022/23:120 Torsdagen den 8 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:120

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjt

svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2022/23:381
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:381 Lagstiftningen om barns rättigheter
av Martina Johansson (C)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.
Interpellationen kommer att besvaras den 26 juni 2023.
Stockholm den 5 juni 2023
Justitiedepartementet
Gunnar Strömmer (M)
Enligt uppdrag
Jenny Kvarnholt
Expeditionschef

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Redogörelse
2022/23:RR5 till finansutskottet
EU-dokument
COM(2023) 224 till näringsutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.