Protokoll 2021/22:132 Torsdagen den 16 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:132

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för

ny

led

amot

av riksdagen
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Karin Engdahl (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 juni 2022 sedan Jörgen Hellman (S) avsagt sig uppdraget.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).
Stockholm den 15 juni 2022
Svante O. Johansson
ersättare för ordföranden

/

Agota Földes
 sekreterare

§ 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23–24 juni

Andre vice talmannen meddelade att

tisdagen den 28

juni

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.