Protokoll 2020/21:135 Måndagen den 7 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:135

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 juni kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:791

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:791 Regeringens klimatkrav vid coronastöd till flyget

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 28 juni 2021.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 4 juni 2021

Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.