Protokoll 2016/17:18 Torsdagen den 20 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:18

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 september justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade
att

Anna Hagwall (SD) avsagt sig uppdragen som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i näringsutskottet samt
att

Olle Felten (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2016/17:FPM9 Förordning om förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

KOM(2016) 597, KOM(2016) 581 till finansutskottet
2016/17:FPM10 Översyn av EU:s budgetförordning

KOM(2016) 605 till finansutskottet
2016/17:FPM11 Direktiv om upphovsrätt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.