Protokoll 2015/16:124 Tisdagen den 21 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:55 för tisdagen den 14 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från konstitutionsutskottet.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

KOM(2016) 400 till kulturutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 15 september.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkande

2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

Justitieutskottets betänkanden

2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it‑relaterad brottslighet

2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.