Protokoll 2014/15:3 Tisdagen den 30 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

PDF

§ 1  Bordläggning av förslag om statsminister

Anf.  1  TALMANNEN:

Bordläggning
av förslag om statsminister

Sedan statsminister Fredrik Reinfeldt den 15 september begärt att bli entledigad från sin befattning har han och övriga statsråd samma dag beviljats entledigande. Enligt regeringsformen 6 kap. 4 § ankommer det på mig att för riksdagens godkännande avge förslag om ny statsminister.

Efter samråd med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen och överläggning med de vice talmännen får jag härmed föreslå riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven, som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Detta förslag bordlades.

§ 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna:

Berättelse om granskning av bevis för nya riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Robert Stenkvist (SD), Nina Kain (SD) och Cassandra Sundin (SD) utsetts till nya ledamöter av riksdagen fr.o.m. den 30 september 2014 sedan Christoffer Dulny (SD), Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen för de nya ledamöterna och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 29 september 2014

Marianne Eliason

ordförande                            /Mattias Andersson

                            sekreterare


§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2013/14:248 till socialförsäkringsutskottet

2013/14:249, 250 och 251 till utrikesutskottet

2013/14:254 till justitieutskottet

2013/14:256 till trafikutskottet

Skrivelser

2013/14:247 till civilutskottet

2013/14:252 till arbetsmarknadsutskottet

2013/14:253 till justitieutskottet

2013/14:255 till försvarsutskottet

EU-dokument

KOM(2014) 464 till försvarsutskottet 

KOM(2014) 556 till miljö- och jordbruksutskottet 

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 11 november.

§ 4  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

KOM(2014) 581 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 17.02.

Förhandlingarna leddes av talmannen.

Vid protokollet

 

 

ANNALENA HANELL

 

 

              /Eva-Lena Ekman

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Bordläggning av förslag om statsminister

Anf.  1  TALMANNEN

§ 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 4  Bordläggning

§ 5  Kammaren åtskildes kl. 17.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders, Vällingby  2014

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.