Protokoll 2014/15:111 Måndagen den 8 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Svar på interpellationer

Protokollet för den 22 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2014/15:676

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:676 Val av vård bara för de rika

av Wiwi-Anne Johansson (V)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 27 augusti 2015.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm den 4 juni 2015

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef

§ 3  Svar på interpellation 2014/15:645 om SVT:s oberoende ställning

Anf.  1  Kultur- och demokratiminister ALICE BAH KUHNKE (MP):

Fru talman! Bengt Eliasson har frågat mig om jag anser att

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.