Riksdagens protokoll 2012/13:47 Onsdagen den 19 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:47

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2012/13:47

Onsdagen den 19 december

Kl. 09:00 - 14:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 december. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Ann Arleklo
(S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christin Hagberg (S). 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2012/13:49 till trafikutskottet  

4 § Samhällsekonomi och finansförvaltning

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2012/13:FiU2 
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2012/13:1 delvis). 

Anf. 1 MARYAM YAZDANFAR (S):

Herr talman! Vi ska i dag besluta

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.