Riksdagens protokoll 2009/10:77 Torsdagen den 18 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:77

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:77

Torsdagen den 18 februari

Kl. 12:00 - 18:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 februari. 

2 § Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Föredrogs  

skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU31 
Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning (prop. 2009/10:63). 

Förste vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

(Beslut fattades under 13 §.) 

3 § Förlängning av tillfälliga skatteanstånd

Föredrogs  

skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU32 
Förlängning av tillfälliga skatteanstånd (prop. 2009/10:91). 

Förste vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

(Beslut fattades under

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.