Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:115 Tisdagen den 3 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:115

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:115

Tisdagen den 3 juni

Kl. 11.00 - 16.32

18.00 - 22.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motion
2002/03:Bo14 till bostadsutskottet

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU30
Skatteutskottets betänkanden 2002/03:SkU17-SkU19
Lagutskottets betänkanden 2002/03:LU7, LU17 och
LU18
Justitieutskottets betänkande 2002/03:JuU17

3 § Meddelande om tekniskt fel vid voteringen
den 28 maj

Förste vice talmannen meddelade att vid votering-
en den 28 maj om arbetsmarknadsutskottets betän-
kande 2002/03:AU8

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.