Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:124 Torsdagen den 13 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:124

Torsdagen den 13 juni

Kl. 09.00 - 18.03

19.00 - 20.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om statistiska uppgifter om
riksdagsarbetet

Förste vice talmannen meddelade att statistiska
uppgifter om riksdagsarbetet hade delats ut till kam-
marens ledamöter.
Statistiken skulle fogas som bilaga till detta pro-
tokoll.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott och be-
slut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Redogörelse
2001/02:RS2 till konstitutionsutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att motions-
tiden för ovanstående redogörelse skulle förlängas till
måndagen den 7 oktober 2002.

Motioner
2001/02:Ub24-Ub30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.