1937. Första kammaren. Nr 34

ProtokollRiksdagens protokoll 1937:34

Antal sidor
83
riksdag
tvåkammaren
kammare
Första kammaren
session
lagtima

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1937. Första kammaren. Nr 34.

Lördagen den 22 maj.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Vid föredragning av konstitutionsutskottets memorial nr 22, angående arvoden

åt kammarrättsrådet d:r C. W. U. Kuylenstierna och hovrättsassessorn B.

Hagström, vilka inom utskottet biträtt vid behandlingen av vissa frågor, bifölls

vad utskottet i detta memorial hemställt.

Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran bankoutskottets

memorial nr 63 samt utlåtanden nr 64 och 66 ävensom första lagutskottets

utlåtanden nr 62 och 63.

Lagförslag

orri obligatorisk

tjurkontroll.

Utskottet hade i det nu föredragna utlåtandet på anförda skäl hemställt, att

motionerna I: 129 samt II: 2i77 icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.