Vissa psykiatrifrågor m.m.

Proposition 2008/09:193

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Registrering
2009-05-26
Inlämning
2009-05-26
Bordläggning
2009-05-26
Hänvisning
2009-06-01
Motionstid slutar
2009-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2008/09:193

sjukvårdslagen

tillsammans
medel.
utan
kommunen,
planen.

SoL.
lagrådsremissen.

lider.
memorian.
tillgodoses.
sammanhang.
vårdens
slagen.

överenskommelser.
funktionsnedsättning.
område.
psykisk

sjukvården.

ens
vårdgivare.

sjukvård)
ningen.
lagen.
av
det.
sekretessbestämmelser.
detta.

huvudmännen.
fredsställande.
socialtjänst.

sjukvårdslagen
relation
förslag.

(2001:453)
somatiska
relation
(1982:763)

psykiska
hålla
funktionshinder.
funktionshinder.
missbrukar.
kiska
verkan
lösas.
munen

Bilaga

andra.

(2001:453)

andra.
närstående.
(1980:100)
psykiska
hålla
funktionshinder.
funktionshinder.
missbrukar.
kiska
verkan
lösas.
träder

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.