Vissa byggfrågor m.m.

Proposition 1998/99:62

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-03-02
Bordläggning
1999-03-10
Inlämning
1999-03-10
Hänvisning
1999-03-11
Motionstid slutar
1999-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:62
Vissa byggfrågor m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 mars 1999
Göran Persson
Kjell Larsson
(Milj ödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om hissar och andra
anordningar i byggnadsverk.
Den nuvarande definitionen av byggprodukter i lagen (1994:847) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ändras för att underlätta
genomförandet av EG:s byggproduktdirektiv och andra direktiv som
berör hissar m.m. Regleringen av krav på och kontroll av hissar i
byggnadsverk förenklas därigenom. De nya kraven innebär samtidigt att
lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar
och andra lyft- och transportanordningar m.m.

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:BoU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.