Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Proposition 2002/03:87

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Registrering
2003-03-20
Inlämning
2003-03-20
Bordläggning
2003-03-20
Hänvisning
2003-03-21
Motionstid slutar
2003-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2002/03:87

Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Prop.

2002/03:87

Regeringen ö verlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2003

*|UDQ 3HUVVRQ

0RUJDQ
-RKDQVVRQ

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen fö reslås ett fö rtydligande i alkohollagen (1994:1738) om att den som har stadigvarande tillstånd fö r servering skall kunna använda drycker från sitt eget lager även vid servering utanfö r det ordinarie serveringsstället. Vidare fö reslås en ändring i samma lag av innebö rd att den som har medgivits rätt att bedriva partihandel med alkoholdrycker med stö d av tidigare gällande bestämmelser på området ges mö jlighet att fortsätta sin verksamhet till utgången av år 2005.

I propositionen

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738).
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.