Vägar till hållbara vattentjänster

Proposition 2021/22:208

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-05
Bordlagd
2022-04-05
Hänvisad
2022-04-06
Motionstid slutar
2022-04-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:208

Vägar till hållbara vattentjänster

Prop.

2021/22:208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Eva Nordmark (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas lagförslag som syftar till att skapa förut-

sättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar samt att

öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den

kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i

kommunen ska tillgodoses.

Regeringen föreslår att kommunens bedömning av behovet av en allmän

vattentjänst ska bli mer flexibel. Vid behovsbedömningen ska kommunen

ta särskild hänsyn till förutsättningarna

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.