Till innehåll på sidan

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade

Proposition 2002/03:151

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2003-09-09
Registrering
2003-09-12
Inlämning
2003-09-12
Bordläggning
2003-09-16
Hänvisning
2003-09-17
Motionstid slutar
2003-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2002/03:151

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till

Prop.

funktionshindrade

2002/03:151
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 september 2003
Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i propositionen att ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall införas från och med den 1 mars 2004. Utjämningssystemet skall inte ingå i det ordinarie inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting.
För varje kommun skall en standardkostnad per invånare beräknas. Be- roende på hur den enskilda kommunens standardkostnad avviker från den för landet

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2003/04:FiU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.