Till innehåll på sidan

Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Proposition 2004/05:118

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Trycklov
2005-03-17
Inlämning
2005-03-22
Inlämning
2005-03-23
Bordläggning
2005-03-23
Registrering
2005-03-23
Hänvisning
2005-03-24
Motionstid slutar
2005-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2004/05:118

Tobakskontroll – genomförande av WHO:s

Prop.

ramkonvention om tobakskontroll m.m.

2004/05:118

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2005

Göran Persson

Morgan Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Världshälsoorganisationens Världshälsoförsamling den 21 maj 2003 antagna ramkonventionen om tobakskontroll. Konventionen öppnades för undertecknande i Genève den 17 juni 2003. Undertecknandet skedde den 17 juni 2003. Konventionen har undertecknats av 24 av EU:s medlemsstater. Konventionen ger stöd till enskilda länder att utveckla sin nationella lagstiftning och politik och är en regelsamling för

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (avsnitt 6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring av tobakslagen (1993:581).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU21
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.