Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99

Proposition 2000/01:99

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2001-03-21
Bordläggning
2001-03-21
Hänvisning
2001-03-22
Registrering
2001-03-22
Motionstid slutar
2001-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
2000/01:99

Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter

Prop.

2000/01:99

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet från och med den 1 juli
2001 skall få en ny roll inom folkhälsoområdet och att institutets namn
ändras till Statens folkhälsoinstitut. Institutet skall ansvara för
sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom folk-
hälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strate-
gier på området och ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, nar-
kotika- och tobaksområdena.

I propositionen föreslås vidare

Förslagspunkter (4)

 • 1
  dels att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 1
  dels att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 2
  dels att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av Alkoholinspektionen och om överföring mellan anslag (avsnitt 5.1)
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 2
  dels att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av Alkoholinspektionen och om överföring mellan anslag (avsnitt 5.1)
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.