Stärkt skydd för hyresgäster

Proposition 2020/21:201

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-06-01
Bordlagd
2021-06-01
Hänvisad
2021-06-02
Motionstid slutar
2021-06-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Stärkt skydd för hyresgäster

Regeringens proposition 2020/21:201

Stärkt skydd för hyresgäster

Prop.

2020/21:201

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att skyddet för hyresgäster i vissa utsatta situationer ska stärkas.

När hyresfastigheter missköts så att de boende drabbas måste det vara möjligt att ingripa på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att före- lägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen. Det ger ett flexibelt verktyg för att komma till rätta med brister i förvaltningen på ett tidigt stadium.

För

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Följdmotioner (6)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.