Till innehåll på sidan

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Proposition 2016/17:31

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-11-29
Bordlagd
2016-11-29
Hänvisad
2016-11-30
Motionstid slutar
2016-12-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:31

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i

Prop.

offentligt finansierad verksamhet

2016/17:31

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 november 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

I propositionen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU7
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.