Till innehåll på sidan

Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

Proposition 2020/21:55

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-12-08
Bordlagd
2020-12-08
Hänvisad
2020-12-09
Motionstid slutar
2021-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:55

Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i

Prop.

svenska för invandrare (sfi) för rätt till

2020/21:55

försörjningsstöd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453], förkortad SoL). Rätten till bistånd bygger på en individuell behovsbedömning relaterad till den enskildes behov. Socialnämnden kan begära av den som kan arbeta att denne står till arbetsmarknadens

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.