Till innehåll på sidan

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Proposition 2020/21:37

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-20
Bordlagd
2020-10-20
Hänvisad
2020-10-21
Motionstid slutar
2020-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:37

Skattereduktion för förvärvsinkomster och

Prop.

utvidgad tidsgräns för expertskatt

2020/21:37

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen föreslås som huvudregel vara 1 500 kronor för 2021 och ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kronor per år.

I propositionen föreslås även att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.