Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Proposition 2017/18:23

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-24
Bordlagd
2017-10-24
Hänvisad
2017-10-25
Motionstid slutar
2017-11-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringens proposition 2017/18:23

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Prop.

2017/18:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2017

Ylva Johansson

Morgan Johansson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

De senaste decenniernas utveckling på de
utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiska områdena har inneburit att förutsättningarna för och kraven på den svenska kontrollen av exporten av krigsmateriel har för- ändrats.

För att möta denna utveckling föreslår regeringen en anpassning av de principer som gäller för tillståndsprövningen och en mer heltäckande kontroll av krigsmateriel. Kontrollen av export av krigsmateriel är nöd- vändig för att uppfylla

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.