Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Proposition 2013/14:128

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-25
Inlämning
2014-03-25
Bordläggning
2014-03-25
Hänvisning
2014-03-26
Motionstid slutar
2014-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:128

Samordnad prövning av buller enligt

Prop.

miljöbalken och plan- och bygglagen

2013/14:128
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Stefan Attefall
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslagen är att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Ändringarna innebär bl.a. nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Det ställs vidare nya

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.