Till innehåll på sidan

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Proposition 2022/23:28

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Bordlagd
2022-12-13
Hänvisad
2022-12-14
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:28

Övervakning och rapportering av uppgifter om

Prop.

verkliga utsläpp från vissa fordon

2022/23:28
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2022
Ulf Kristersson
Romina Pourmokhtari
(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till de ändringar i fordonslagen (2002:574) som krävs för att Sverige ska fullgöra sina skyldigheter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012,

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.