om psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Proposition 1990/91:58

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Vänsterpartiet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Bordläggning
1990-11-28
Inlämning
1990-11-28
Hänvisning
1990-11-29
Motionstid slutar
1990-12-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1990/91:58
om psykiatrisk tvångsvård, m. m.

Prop.
1990/91:58
Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 november 1990.
På regeringens vägnar
Odd Engström
Ingela Thalén
Propositionens huvudsakliga innehåll
Ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård och behandlingen
av psykiskt störda lagöverträdare
I propositionen föreslås en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård som
skall ersätta 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall (LSPV). Vidare föreslås ändringar i brottsbalkens påföljdsregler för
psykiskt störda lagöverträdare liksom en ny lagreglering för det medicin-
ska utredningsförfarandet vid straffrättsliga åtgärder mot sådana lagöver-
trädare.

Förslagspunkter (2)

  • 1
    att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
    Behandlas i
  • 1
    att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
    Behandlas i

Följdmotioner (38)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.