Till innehåll på sidan

om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappande långvarigt sjuka;

Proposition 1984/85:142

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:142

Regeringens proposition 1984/85:142

om
förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka;

beslutad
den 28 februari 1985.

Regeringen
föreslår riksdagen atl anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar OLOF PALME

HANS
GUSTAFSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram förslag som syfiar fill att förena strävanden inom
socialpolitiken och bostadspolitiken och atl vidareutveckla den soci­ala
bostadspolitiken. Avsikten är alt ge fler människor möjlighet att, trots funktionsnedsättningar
eller sjukdom, bo och leva etl aktivt liv i vanliga bosladsområden.

Utgångspunkten
för förslagen

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.