om ändrande avdragsregler för egenavgifter, m.m.

Proposition 1975/76:178

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:178 Regeringens proposition

1975/76:178

om ändrade avdragsregler för egenavgifter, ni. ni.;

beslutad den 6 maj 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upp­tagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändrade regler om avdrag vid
inkomsttaxe­ringen för s. k. egenavgifter, dvs. socialförsäkringsavgifter och
allmän arbetsgivaravgift som utgår på egenföretagares inkomster. Syftet med de
nya bestämmelserna är att egenavgifterna skall tas ut efter samma principer som
de avgifter som arbetsgivare betalar på utgående löner. Därmed elimineras de
särskilda

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.